Terms

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Lorentius en haar gebruikers en op alle aanbiedingen die Lorentius doet.

Terminologie

Een gebruiker is een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een aanvraag is geplaatst of wordt aangeboden bij Lorentius en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door Lorentius.

Een betaalperiode is de periode waarvoor een gebruiker een bedrag heeft vooruitbetaald. Betaalperiodes komen voor bij producten en diensten zoals, maar niet beperkt tot, abonnementen, onderhoudscontracten en domeinnaamregistraties waarvoor de gebruiker steeds een factuur krijgt.

Lorentius is een handelsnaam van Lorentius V.O.F.

Gebruikers van Lorentius

Alle informatie die Lorentius communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals email alsmede alle software, tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico.
Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

Lorentius kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je apparaat, zowel hardware- als softwarematig of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van Lorentius of het toepassen van adviezen van Lorentius in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door Lorentius verzonden emails.

Het gebruik van deze site is deels gratis.
Om volledig gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten is registratie verplicht.
Alle informatie, waaronder begrepen aanbiedingen, adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door Lorentius.

Lorentius staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op Lorentius en/of in andere elektronische communicatie zoals emails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze al dan niet juiste informatie.
De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.
Lorentius kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

Recht

Op alle overeenkomsten tussen Lorentius en de gebruiker en alle aanbiedingen van Lorentius aan de gebruiker is Belgisch recht van toepassing.
Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in de genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Vlaams-Brabant, tenzij Lorentius ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

Correspondentie

Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.
De gebruiker is verplicht om een emailadres aan Lorentius op te geven waarop hij emails kan ontvangen.
Wijzigingen moeten meteen aan Lorentius worden doorgegeven op de manier die Lorentius voorschrijft.
Emails die verstuurd worden naar het door de gebruiker opgegeven emailadres worden geacht aangekomen te zijn.

Eigendom

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij Lorentius of haar licentiegever(s).
De gebruiker verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.
Materiaal dat door de gebruiker is aangeleverd blijft eigendom van de gebruiker, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Rechten van derden

De gebruiker garandeert Lorentius dat de opdracht die hij aan Lorentius verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden.
Dit omvat onder meer, maar is niet beperkt tot, registratie van de domeinnaam, inhoud van de website en gebruikte software.

Lorentius Magazine

Door een aanvraag te plaatsen wordt de gebruiker automatisch lid van het Lorentius Magazine. Dat is een nieuwsbrief die elke week of maand per email wordt verstuurd en waarin reclame omtrent Lorentius kunnen staan.
Uitschrijven voor het Lorentius Magazine kan via een afmeldlink in de verkregen mail.

Betaalperiodes

Een overeenkomst tussen de gebruiker en Lorentius wordt aangegaan voor de betaalperiode die Lorentius bepaald.
Na het verstrijken van die periode wordt de overeenkomst steeds automatisch en stilzwijgend verlengd met dezelfde betaalperiode, tenzij de gebruiker vóór aanvang van de nieuwe periode heeft opgezegd.
De gebruiker wordt dus niet expliciet op de hoogte gesteld van de verlenging.
De nieuwe betaalperiode gaat in op de eerste dag nadat de huidige betaalperiode is geëindigd.
De gebruiker krijgt na het niet betalen van het overeengekomen abonnementsbedrag na de betaalperiode een herinnering.

Facturen

Door het plaatsen van een aanvraag gaat de gebruiker automatisch akkoord met het eventueel ontvangen van facturen per email.
Facturen worden dus niet per post verzonden.
Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend, anders wordt de gebruiker geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.
Indien de gebruiker uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de gebruiker ten allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de gebruiker ten tijde van het verstrekken van de opdracht / aanvraag niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan / de aanvraag was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen.

Doorlopende zaken, zoals, maar niet beperkt tot, abonnementen en onderhoudscontracten, worden steeds automatisch verlengd. Van deze regel kan in bijzondere gevallen worden afgeweken, bijvoorbeeld als er een betalingsachterstand is. Als de gebruiker een product wil stopzetten, dan kan dat te allen tijde. Terugbetaling vindt echter alleen plaats indien de opzegging gedaan is vóór het aanbreken van een nieuwe betaalperiode. De gebruiker is derhalve verplicht de nieuwe factuur te voldoen indien hij na aanvang van de nieuwe betaalperiode heeft opgezegd.

Facturen dienen betaald te worden ten laatste op de uiterste betaaldatum die op de factuur staat vermeld. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij Lorentius binnen is, is de gebruiker automatisch in gebreke zonder dat daar een formele ingebrekestelling voor nodig is.
Indien de gebruiker in gebreke is, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente.
Ingeval Lorentius kosten moet maken om de vordering te kunnen innen en die kosten gaan het bedrag te boven dat in het voorgaande lid staat vermeld, dan is de gebruiker het meerbedrag ook verschuldigd aan Lorentius.
Lorentius zal een eerste betalingsherinnering sturen per email indien de gebruiker in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur.
Lorentius zal een tweede betalingsherinnering sturen, indien de gebruiker niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Daarbij zullen extra kosten in rekening gebracht worden.
Lorentius is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening op te schorten of stop te zetten, of het onderhavige product onbruikbaar te maken, indien de gebruiker niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de tweede betalingsherinnering. Eventuele hervatting van de dienstverlening zal pas plaatsvinden nadat het volledige openstaande bedrag is voldaan, inclusief extra kosten.

Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de gebruiker niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan Lorentius

Stopzetting dienstverlening

Voor de stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of terugbetaling plaats tenzij deze stopzetting plaatsvindt tijdens het actieve abonnement. De gebruiker krijgt dan de resterende dagen van dat abonnement en waar de gebruiker dus niet langer actief zal zijn, terugbetaald.

Recht om diensten te weigeren

Lorentius heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

Vrijwaring

Door het plaatsen van een aanvraag vrijwaart de gebruiker Lorentius van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes, enzovoort, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de aanvraag en de activiteiten die daaruit voortvloeien.
De gebruiker vrijwaart Lorentius van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd en / of onjuist vastleggen, verlengen, aanvragen of registreren van een product of dienst.

Opzeggingen

Het opzeggen van een doorlopend abonnement kan direct worden stopgezet. De gebruiker zal dan enkel de periode tot aan de opzegging betalen of zal het bedrag, indien er voor een langere periode betaald werd en waarvan de gebruiker niet meer actief zal zijn, terugbetaald krijgen tot als die langere periode eindigd.

Wijziging Algemene Voorwaarden

Lorentius is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de gebruiker rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van Lorentius is daarvoor afdoende. Het is aan Lorentius om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de gebruiker.

Ontbindende voorwaarden

Lorentius is gerechtigd een overeenkomst te beëindigen zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:

  • Het faillissement van de gebruiker wordt of is uitgesproken.
  • De gebruiker uitstel van betaling aanvraagt.
  • Aan de gebruiker uitstel van betaling verleend is.
  • De gebruiker de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak.
  • Lorentius gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de gebruiker om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen.
  • De gebruiker handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.

Disclaimer

Lorentius is niet verantwoordelijk voor enige schade die de gebruiker kan lijden.
Lorentius geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten.
Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Lorentius en haar personeel.
Volg mij!